30 WRZEŚNIA IV Ogólnopolski Turniej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Taekwondo Olimpijskim

I. ORGANIZATOR
Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego
Stowarzyszenie Legionowska Akademia Sportów Walki
II. WSPÓŁORGANIZATOR
Urząd Miasta Legionowo
III. TERMIN I MIEJSCE
• termin: 30 wrzesień 2017 r. (sobota)
• miejsce: hala sportowa „Arena”, ul. Bolesława Chrobrego 50 b, Legionowo
IV. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja Para Taekwondo Olimpijskiego jako dyscypliny sportu również dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną.
2. Rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie pozytywnych cech osobowości niepełnosprawnych
zawodników .
3. Podsumowanie efektów szkoleniowych uzyskanych podczas treningów w sekcjach .
4. Rozpowszechnianie idei Para Taekwondo Olimpijskiego oraz integracja osób niepełnosprawnych ze
środowiskiem ludzi zdrowych.
V. OSOBY FUNKCYJNE
Kierownik organizacyjny: Grzegorz Ratigowski tel. 509288220
Sędzia główny: Marek Budzyński
VI. UCZESTNICTWO
1. Zawodnicy – zgłoszeni przez kluby sportowe prowadzące działalność z osobami z niepełnosprawnością
intelektualną.
2. Uczestnikami turnieju mogą być osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu: umiarkowanym i lekkim .
3. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych posiadający potwierdzoną
zgodę lekarza na udział w zawodach .
VII. KONKURENCJE
ZAWODNICY :
Kobiety, mężczyźni
1.Młodzieżowiec
do 20 lat
2.Senior I
21-29 lat