Powrót do Arena Legionowo

Regulamin

Załącznik do Uchwały
Rady Miasta Legionowo
z dnia 28 sierpnia 2013 r.
REGULAMIN UŻYTKOWANIA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ ARENA LEGIONOWO
1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i użytkowania hali widowiskowo – sportowej
Arena Legionowo, zwanej dalej Areną położonej przy ul. Bolesława Chrobrego 50B
w Legionowie.
2. Właścicielem i Administratorem Areny jest Gmina Miejska Legionowo – Urząd Miasta
Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 05-120 Legionowo tel 22 766 40 82.
3. Arena przeznaczona jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez
sportowych, imprez rekreacyjnych, imprez kulturalnych, imprez wystawienniczych
i oświatowych.
4. Arena jest otwarta codziennie w godzinach od 7:00 do 23:00.
5. Z Areny mogą korzystać, po uzyskaniu zgody Administratora i wcześniejszym ustaleniem
terminów:
1) osoby indywidualne,
2) kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej,
3) szkoły i przedszkola z terenu Legionowa, w obecności nauczyciela, trenera lub
instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za uczniów,
4) zorganizowane grupy sportowe w obecności trenera lub instruktora, którzy ponoszą
odpowiedzialność za grupę,
5) zakłady pracy, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa,
6) osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych,
z przewidzianym udziałem publiczności.
6. Z Areny nie mogą korzystać osoby:
1) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
2) osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi.
7. Wynajem hali przez grupy i osoby indywidualne jest możliwy jedynie pod warunkiem, iż
osoby niepełnoletnie pozostają pod opieką osób dorosłych.
8. Kluby sportowe oraz stowarzyszenia kultury fizycznej mogą prowadzić zajęcia w Arenie
wyłącznie pod kierunkiem trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za
grupę.
9. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie
przepisów BHP i p. poż.
10. We wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia sportowe, obowiązuje
strój sportowy i obuwie z przeznaczeniem do sportów halowych, z płaską, niebrudzącą
podłogi podeszwą.
11. Za bezpieczeństwo i porządek na terenie obiektu w trakcie imprez odpowiada organizator
imprezy.
12. Wszystkie osoby przebywające w Arenie, zobowiązane są do podporządkowania się
poleceniom pracowników Areny, służb porządkowych i osób upoważnionych przez
Administratora.
13. Administrator hali może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień –
zakazać korzystania z hali sportowej.
14. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany do sprawdzenia i pozostawienia po każdym
korzystaniu z hali, porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych.15. Za rzeczy pozostawione w szatni Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
16. Przebywający w Arenie ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację
obiektu (sprzęt sportowy, szatnie, trybuny i inne wykorzystywane pomieszczenia).
17. Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie Hali może odbywać
się tylko za zezwoleniem określonym w odrębnych przepisach i tylko w miejscach do tego
wyznaczonych.
18. W Arenie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
19. Osoby, które będą zakłócały porządek, będą zmuszone do opuszczenia obiektu.
20. Nadzór nad utrzymaniem i konserwacją Areny oraz terminami, organizacją imprez,
treningów i zajęć sportowych sprawuje Urząd Miasta Legionowo – Wydział
Administracyjno-Gospodarczy oraz Komórka organizacyjna Urzędu – Arena Legionowo.
21. W Arenie za zgodą Administratora i w porozumieniu z Komórką organizacyjną Urzędu –
Arena Legionowo, podmioty, o których mowa w pkt 5, mogą organizować imprezy, w tym
imprezy masowe.
Przy organizowaniu imprez masowych wymagane są stosowne pozwolenia i zabezpieczenia
zgodne z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.
22. Rozgrywki sportowe, mecze, programowe zajęcia oraz inne imprezy rekreacyjno –
sportowe, kulturalne, wystawiennicze i oświatowe odbywają się wg wcześniej ustalonego
harmonogramu przez komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Legionowo – Arena
Legionowo.
23. Udostępnianie hali Areny lub jej części organizatorowi imprezy następuje na podstawie
umowy zawartej przez organizatora imprezy z Administratorem, na zasadach określonych w
umowie oraz regulaminie korzystania z Areny.
24. Zasady odpłatności za korzystanie z Areny określone są odrębnymi przepisami.
25. W Arenie zakazuje się:
1) wnoszenia i rzucania przedmiotami z zamiarem użycia jako broni lub pocisków,
2) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
3) wnoszenia i używania środków odurzających i środków psychotropowych,
4) wnoszenia i używania ogni sztucznych, rac, petard, świec dymnych itp.,
5) wnoszenia pojemników zawierających gaz, substancje żrące, farbujące lub powodujące
zanieczyszczenia,
6) wnoszenia przedmiotów, materiałów oraz urządzeń mogących stwarzać
niebezpieczeństwo dla użytkowników obiektu,
7) używania wulgarnych lub obraźliwych słów,
8) zachowań obrażających lub naruszających godność osobistą,
9) przebywania w miejscach oznaczonych jako niedostępne dla osób nieupoważnionych lub
w miejscach, które z racji ich funkcji nie są przeznaczone do powszechnego użytku,
10) rozniecania ognia,
11) umieszczania na budynku, urządzeniach, drogach lub ogrodzeniach napisów, plakatów,
reklam lub ogłoszeń – bez zgody Administratora,
12) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
13) prowadzenia – bez posiadania stosownych uprawnień – sprzedaży towarów lub kart
wstępu,
14) prowadzenia bez zezwolenia zbiórek pieniężnych,
15) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy osób niewidomych używających psów jako
przewodników) bez uzyskania zgody Zarządcy.
26. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku w Arenie będą ponosić
odpowiedzialność karno – administracyjną.
Telefony alarmowe (tel. kom.112)
Pogotowie ratunkowe
999
Straż pożarna
998Policja
Straż Miejska
997
22 774 23 17
Administrator obiektu:
Urząd Miasta Legionowo – Wydział Administracyjno-Gospodarczy
ul. marsz. J. Piłsudskiego 41
tel 22 766 40 82, e-mail: administracja@um.legionowo.pl
www.legionowo.pl