Letni Turniej Tenisa Stołowego w Arenie Legionowo 7 lipca i 18 sierpnia 2018 roku

REGULAMIN
Letni Turniej Tenisa Stołowego w Arenie Legionowo
I. Cel
1. Popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Legionowa.
2. Promowanie aktywnego wypoczynku.
II. Organizator
1. Arena Legionowo, ul. Chrobrego 50 B, 05-120 Legionowo
tel./fax 022 784 85 92, strona www.arenalegionowo.pl
2. Sędzią Głównym zawodów jest Michał Machnacki.
III. Termin i miejsce zawodów
1. Impreza odbywa się w dniu 7 lipca i 18 sierpnia 2018 roku
2. Zawody będą rozgrywane w hali widowiskowo-sportowej Arena Legionowo, ul. Chrobrego
50B.
3. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów w biurze zawodów w godzinach 10.15-10.30
4. Mecze rozpoczynają się po skończonych zapisach, o godz. 10.30
IV. Warunki uczestnictwa w imprezie
1. Zawodnicy i zawodniczki nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w
zawodach.
2. Każdy zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu oraz zasad fair-play.
3. Uczestników obowiązuje strój sportowy oraz zmiana obuwia na buty z przeznaczeniem do
sportów halowych.
4. Nie ma limitu wieku dla zawodników/zawodniczek.
5. Obowiązują przepisy PZTS.
6. Zawody rozgrywane będą systemem pucharowym do trzech wygranych setów.
(W zależności od ilości uczestników: powyżej 16 osób – do jednej przegranej między 6-16
osób – do dwóch przegranych do 5 zawodników – każdy z każdym).
7. Kategorie wiekowe:
 dziewczęta do lat 10
 chłopcy do lat 10
 dziewczęta 11 – 13 lat
 chłopcy 11 – 13 lat
 dziewczęta 14 – 16 lat
 chłopcy 14 – 16 lat
 OPEN – mężczyźni
 OPEN – kobiety
V. Przepisy porządkowe
1. Zawodnicy/zawodniczki występują w turnieju na własną odpowiedzialność.
2. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW.
3. Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji
regulaminu i zasad gry.
5. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decydują organizatorzy.
6. Nieprzestrzeganie regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją zawodnika z turnieju.
VI. Nagrody
W każdej kategorii wiekowej za miejsca I – III – medale oraz nagrody rzeczowe.