Mikołajkowe Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta Legionowo

Nasi Szanowni Biegacze, Arena Legionowo serdecznie zaprasza na XXXVIII Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta Legionowo, które odbędą się 8 grudnia szlakami legionowskich lasów. Zapisy online od 12 listopada na www.zapisyonline.com. Opłata startowa to 15 zł pakiet podstawowy i 25 zł z gadżetem biegowym. Zapisy na stronie https://zapisyonline.com/…/81,xxxviii-biegi-przelajowe-o-pu….
Czekamy na Was

Regulamin Imprezy Rekreacyjno – Sportowej

XXXVIII BIEGI PRZEŁAJOWE

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

  1. CEL:

1) Popularyzacja biegów przełajowych jako najprostszej formy rekreacji zachęcającej do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

  1. ORGANIZATOR:

1) Gmina Miejska Legionowo – Arena Legionowo, tel/fax: 022 766 45 20,

e-mail arena@um.legionowo.pl

  1. TERMIN I MIEJSCE:

1) Data: sobota 8 grudnia 2018 r., godzina 8.30 – 14.00.

2) Miejsce: las legionowski, start i meta przy ul. Zakopiańskiej.

3) Biuro zawodów dla uczestników biegu głównego:

piątek 7 grudnia 2018 roku w godzinach 8.00 – 18.00 w hali DPD Arena Legionowo, ul. Chrobrego 50 B

sobota 8 grudnia 2018 roku w godzinach 8.30 – 11.30 Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Zakopiańskiej

4) Biuro zawodów dla uczestników biegów dziecięcych i młodzieżowych:

piątek 7 grudnia 2018 roku w godzinach 8.00 – 18.00 w hali DPD Arena Legionowo, ul. Chrobrego 50 B

sobota 8 grudnia 2018 roku w godzinach 8.30 – 10.30 Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Zakopiańskiej

5)W biurze zawodów w dniu zawodów dla zawodników biegu głównego udostępniony będzie depozyt.

6) Zawody mają charakter biegów przełajowych (tylko drogi leśne).

7) Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

BIEGI MŁODZIEŻOWE: Start godzina 9.50

Zbiórka do wszystkich biegów będzie miała miejsce na polanie leśnej przy ul. Zakopiańskiej pod banerem z napisem START/META i wszyscy uczestnicy danego biegu powinni się tam zgłosić i wraz z sędzią starterem udać się na miejsce startu swojego biegu. Zbiórka zawodników będzie ogłaszana przez spikera zawodów najpóźniej 2 minuty przed godziną startu danego biegu. Zawodnicy którzy udadzą się na miejsce startu samodzielnie nie będą dopuszczani do biegu.

9.50 Bieg dziewcząt rocznik 2014 i młodsi na dystansie 100 m.

9.55 Bieg chłopców rocznik 2014 i młodsi na dystansie 100 m.

10.00 Bieg dziewcząt rocznik 2013 i 2012 na dystansie 100 m.

10.05 Bieg chłopców rocznik 2013 i 2012 na dystansie 100 m.

10.10 Bieg dziewcząt rocznik 2011 i 2010 na dystansie 200 m.

10.15 Bieg chłopców rocznik 2011 i 2010 na dystansie 200 m.

10.20 Bieg dziewcząt rocznik 2009 i 2008 na dystansie 300 m.

10.25 Bieg chłopców rocznik 2009 i 2008 na dystansie 300 m.

10.30 Bieg dziewcząt rocznik 2007 i 2006 na dystansie 400 m.

10.35 Bieg chłopców rocznik 2007 i 2006 na dystansie 400 m.

10.40 Bieg dziewcząt rocznik 2005 i 2004 na dystansie 500 m.

10.45 Bieg chłopców rocznik 2005 i 2004 na dystansie 500 m.

10.55 Bieg dziewcząt rocznik 2003 i starsze na dystansie 800 m.

11.05 Bieg chłopców rocznik 2003 i starsi na dystansie 800 m.

BIEG GŁÓWNY:

Start godzina 12.00

Kobiety 6 km – trasa oznakowana, prowadzi drogami leśnymi (1 pętla)

Mężczyźni 12 km – trasa oznakowana, prowadzi drogami leśnymi (2 pętle)

Zbiórka do biegów będzie miała miejsce na mecie na polanie leśnej przy ul. Zakopiańskiej pod bramą START/META

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

OPŁATY:

Opłata dotyczy tylko uczestników biegu OPEN

Uczestnicy biegów dziecięcych i młodzież nie ponoszą opłat za biegi.

Opłata za udział w biegu OPEN wyłącznie przelewem na konto :

15 zł za udział w Biegu Głównym bez pełnego pakietu startowego. W skład niepełnego pakietu wchodzi: zwrotny numer startowy, torba na depozyt, medal, posiłek.

25 zł za udział w Biegu Głównym z pełnym pakietem startowym. W skład pełnego pakietu wchodzi: zwrotny numer startowy, torba na depozyt, gadżet biegowy, posiłek, medal.

Biegi dziecięce i młodzieżowe :

Zawodnicy – pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

W biegu głównym:

Zawodnicy niepełnoletni – pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Pozostali zawodnicy – podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów.

Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.

5. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przez internet tylko dla uczestników biegu OPEN.

Zgłoszenia do biegów dziecięcych i młodzieżowych tylko w biurze zawodów.

1) Zgłoszenia do biegu głównego przyjmowane są od 15 sierpnia do 12 września poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.zapisyonline.pl Wpłatę za udział w biegu należy dokonać przelewem na konto nr: 44 1560 0013 2380 6993 5000 0001, właściciel
konta: Gmina Miejska Legionowo, ul. marsz. J.Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, w tytule:
(XXXVII Biegi Przełajowe, imię i nazwisko osoby biorącej udział w biegu).

2) Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 5 dni od momentu

dokonania zgłoszenia do biegu. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie anulowane. 3) Istnieje możliwość wniesienia opłaty startowej za większą liczbę Uczestników na jednym

blankiecie wpłaty (jednym przelewie). W tym wypadku w dopisku (w tytule przelewu) należy wpisać “wpłata grupowa” oraz imiona i nazwiska wszystkich osób zgłaszanych do biegów.

4) Limit zgłoszeń do biegu głównego wynosi 200 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.

5) Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku.

6) Potwierdzenie zgłoszeń i odbiór numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów.

7) W przypadku opłat startowych wniesionych na konto organizatora po 12 września 2018 roku konieczne będzie przedstawienie przy weryfikacji w Biurze Zawodów dowodu wpłaty w formie wydruku.

8) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

9) W biegu OPEN może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu imprezy ukończyła 16 lat.

6. NAGRODY:

OPEN

1) Miejsca 1-3 w biegach przełajowych w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn: puchary i nagrody.

2) Miejsca 1-3 w biegach przełajowych w kategoriach wiekowych: statuetki lub puchary i upominki.

3) Puchar oraz nagroda dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika z Legionowa.

4) Uwaga – nagrody w kategorii OPEN i kategoriach wiekowych nie dublują się.

4) Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników.

5) Organizator ma prawo zmiany puli nagród.

DZIECI I MŁODZIEŻ:

1) Miejsca 1-3 w biegach przełajowych dziecięcych i młodzieżowych: puchary lub statuetki.

2) Upominki dla wszystkich uczestników.

3) Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników.

  1. Organizator ma prawo zmiany puli nagród.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe uczestników Legionowskiej Dychy – będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegów dziecięcych i młodzieżowych podczas Legionowskiej Dychy.

  2. Dane osobowe uczestników Legionowskiej Dychy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w biegu Legionowska Dycha obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika  wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz jego wizerunku – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

  4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu Legionowska Dycha. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

  6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1) Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną i ubezpieczenie NNW.

2) W sprawach nie objętych regulaminem rozstrzyga organizator.

3) Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego
przestrzegania.

4)Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu do koszulki. Pod karą dyskwalifikacji niedozwolone jest zasłanianie numeru startowego.

5) Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

8. GRUPY WIEKOWE

KOBIETY

Wiek uczestnika

Rocznik

I

18-29 lat

2000 – 1989

II

30-39 lat

1988 – 1979

III

40-49 lat

1978 – 1969

IV

50 – 59 lat

1968 – 1959

V

60 i starsze

1958 i starsze

MĘŻCZYŹNI

Wiek uczestnika

Rocznik

I

18-29 lat

2000 – 1989

II

30-39 lat

1988 – 1979

III

40-49 lat

1978 – 1969

IV

50-59 lat

1960 – 1959

V

60-69 lat

1958 – 1949

VI

70 i starsi

1948 i starsi

9. PROGRAM ZAWODÓW

(godziny biegów dziecięcych i młodzieżowych mogą ulec nieznacznym zmianom)

GODZINA

TREŚĆ

8.30 – 9.45

Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych do biegów dziecięcych i młodzieżowych.

8.30 – 11.30

Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych do biegu OPEN

9.50

Bieg dziewcząt rocznik 2014 i młodsi na dystansie 100 m.

9.55

Bieg chłopców rocznik 2014 i młodsi na dystansie 100 m.

10.00

Bieg dziewcząt rocznik 2013 – 2012 na dystansie 100 m.

10.05

Bieg chłopców rocznik 2013 – 2012 na dystansie 100 m.

10.10

Bieg dziewcząt rocznik 2011 – 2010 na dystansie 200 m.

10.15

Bieg chłopców rocznik 2011 – 2010 na dystansie 200 m.

10.20

Bieg dziewcząt rocznik 2009 – 2008 na dystansie 300 m.

10.25

Bieg chłopców rocznik 2009 – 2008 na dystansie 300 m.

10.30

Bieg dziewcząt rocznik 2007- 2006 na dystansie 400 m.

10.35

Bieg chłopców rocznik 2007 – 2006 na dystansie 400 m.

10.40

Bieg dziewcząt rocznik 2005 – 2004 na dystansie 500 m.

10.45

Bieg chłopców rocznik 2005 – 2004 na dystansie 500 m.

10.55

Bieg dziewcząt rocznik 2003 i starsze na dystansie 800 m.

11.05

Bieg chłopców rocznik 2003 i starsi na dystansie 800 m.

Dekoracja uczestników (bezpośrednio po każdym biegu)

12.00

Start biegu głównego

13.30

Dekoracja uczestników biegu głównego