Obowiązek prowadzenia księgowości, składania deklaracji oraz rozliczania się z Urzędem Skarbowym spoczywa na wszystkich przedsiębiorcach, a także na spółkach, fundacjach, stowarzyszeniach, a nawet kołach gospodyń wiejskich. Podjęcie decyzji w przedmiocie samodzielnego księgowania przychodów i rozchodów może wydać się rozsądnym z uwagi na obniżenie kosztów prowadzonej działalności. Jednakże błąd w rozliczeniu, uchybienie terminom lub brak złożenia deklaracji może podatnika wiele kosztować. Sprawdź, co grozi za błędy w obsłudze księgowej i dowiedź się, dlaczego prowadzenie księgowości warto zlecić profesjonalistom, znającym pełny outsourcing księgowy.

Prowadzenie księgowości – kogo dotyczy?

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 24 a nakłada na:

  • osoby fizyczne,
  • przedsiębiorstwa w spadku,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
  • spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie

wykonujące działalność gospodarczą, obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo ksiąg rachunkowych.

Obsługa księgowa zgodnie z założeniem ustawodawcy, winna być prowadzona w sposób zapewniający ustalenie dochodu w tym straty, podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

W sprawozdaniu księgowym powinien się znaleźć okres sprawozdawczy uwzględniający informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami ustawy.

Prowadzenie księgowości, a prowadzenie ksiąg rachunkowych

Jednakże, nie wszystkie podmioty wymienione powyżej, zmuszone będą prowadzić tzw. outsourcing księgowy, w tym książkę przychodów i rozchodów.

Jak wynika z regulacji ustawy o rachunkowości osoby fizyczne, spółki cywilne oraz spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie mogą na zasadzie dobrowolności stosować przepisy ustawy o rachunkowości od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto za poprzedni rok obrotowy nie są niższe niż 2 000 000 euro (równowartość podana w walucie polskiej).

Zatem prowadzenie księgowości w formie książki przychodów i rozchodów nie musi dotyczyć każdego podmiotu uzyskującego przychód.

Błędy księgowe i ich konsekwencje

Wybór odpowiedniej formy księgowania firmy jest jednak niezwykle istotny, bowiem za błędy w rachunkowości, nieścisłości w książce przychodów i rozchodów oraz w księgach rachunkowych, co do zasady odpowiada podatnik. Błędne księgowanie lub nie wysłanie deklaracji na czas, może podatnika słono kosztować – główna sankcja, to kara grzywny.

Niestety nieprawidłowe prowadzenie księgowości, niezgodne z przepisami ustawy o rachunkowości może prowadzić także do pozbawienia wolności.

Nierzetelne lub wadliwe księgowanie zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości podlega karze grzywny, karze pozbawienia wolności do lat dwóch. Obie kary mogą być również stosowane łącznie.

Warto wiedzieć, że decydując się na powierzenie obsługi księgowej zewnętrznej firmie podatnik odsuwa od siebie odpowiedzialność karno-skarbową. W tej sytuacji, to biuro prowadzące outsourcing księgowy bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie uchybienia i niedociągnięcia w prowadzonej księgowości.